Všeobecné obchodní podmínky

IČ: 612 33 544

Místo podnikání: Tyršovo náměstí 263/7, Litoměřice 412 01
Permanentní make-up, tattoo, peercing, kosmetické služby
Provozovatel, poskytovatel služeb: Ing. Tamara Maldonado

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.tamarapermanent.cz) a kupujícím poskytovaných služeb. Poskytovatel služeb je uveden v záhlaví těchto všeobecných obchodních podmínek a dále společně v těchto všeobecných podmínkách vystupuje jako „studio“.
1.2. Poskytovatel poskytuje služby péče o tělo ve studiu na základě platných živnostenských oprávnění a dalších dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.
1.3. Nákupem dárkového poukazu, nebo objednáním konkrétního termínu osobně, telefonicky, emailem, SMS nebo přes FB projevuje kupující svůj souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami studia. Nesouhlasí-li zákazník s těmito podmínkami, má možnost služby studia nevyužít.
1.4. Znění všeobecných obchodních podmínek může studio měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy o poskytování služeb

2.1. Na smluvní vztah mezi studiem a zákazníkem se vztahují i ustanovení zákona na ochranu spotřebitele.
2.2. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Studio používá pro komunikaci se zákazníkem veřejnou komunikační službu v cenách, jež nejsou vyšší než běžné ceny hovoru. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
2.3. Smlouva strany zavazuje do okamžiku splnění všech vzájemných práv a povinností, pokud není sjednána možnost odstoupení od smlouvy.
2.4. Pro řešení sporu mezi studiem a zákazníkem se použije úpravy dle zákona o ochraně spotřebitele pro řešení spotřebitelského sporu. Návrh může podat pouze zákazník, a to ve lhůtě jednoho roku ode dne, kdy kontaktoval studio za účelem řešení sporu a jeho stížnost nebyla studiem vyřešena. Studio je povinné se k návrhu vyjádřit do 30. dnů. Náležitosti návrhu upravuje zákon na ochranu spotřebitele. Náklady na mimosoudní řízení si nese každá strana ze svého.
2.5. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem nad plněním povinností stanovených zákonem na ochranu spotřebitele dle §23 odst. 16 zákona na ochranu spotřebitele. Aktuální informace o mimosoudním řešení sporu mezi zákazníkem a studiem jsou dostupné na www.coi.cz. Řízení je zahájeno dnem, kdy pověřený subjekt obdrží návrh dle §20n zákona na ochranu spotřebitele.

3. Objednávky služeb

3.1. Termín návštěvy Termín návštěvy je potřeba dohodnout a rezervovat předem osobně nebo telefonicky. Objednaný termín se stává závaznou objednávkou a je považován za uzavření smlouvy o poskytování služeb. Tato smlouva je uzavírána v českém jazyce.
3.2. Rezervace termínu (záloha)
Smluvený termín je závazný a od nových klientek studio vybírá poplatek na rezervaci sjednaného termínu poskytované služby PMU a tetování částku 500,- Kč. Rezervace je splatná do 14dnů a do té doby je studiem domluvený termín pro klientku rezervován. Tato částka je v termínu aplikace odečtena z ceny úkonu. V případě, že klientka nedorazí ve smluvený termín bez omluvy, minimálně 24 hodin před zahájením procedury, rezervace propadá ve prospěch studia. V případě zrušení rezervovaného termínu více než 24h před zahájením aplikace PMU či tetování, studio částku domluveným způsobem klientce vrací.
3.3. Přeobjednání Pokud se nemůžete v dohodnutém termínu na proceduru dostavit, informujte nás o tom předem telefonicky, SMS, emailem nebo zprávou na FB, nejpozději však 24 hodin před zahájením procedury.
Pokud Vaši návštěvu nezrušíte s dostatečným předstihem, (24h předem), bude Vám účtováno 50% objednané služby, na kterou jste se nedostavil(a). Bohužel v tak krátkém časovém úseku již nemáme možnost obsadit místo jinou klientkou.
Nedostavíte-li se opakovaně na objednanou službu bez omluvy minimálně 24h předem, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření již neobjednat.
Korekce permanentního make-upu je potřeba vždy provést nejdéle do 3. měsíců od prvotní aplikace. Jedná se o navazující práce. Pokud se v dohodnutém termínu nemůžete z jakýchkoliv důvodů dostavit, nemůžeme Vám zaručit nový termín v potřebném časovém horizontu a bude Vám účtována cena dle platného ceníku dostupného na www.tamarapermanent.cz nebo FB
3.4. Předčasný příchod Prosíme o ohleduplnost, probíhá-li v místnosti ošetření, vyčkejte.
3.5. Pozdní příchod Dostaví-li se zákazník na dohodnutý termín s více než 15minutovým zpožděním, k čerpání služby již nemusí vzhledem k jejímu rozsahu dojít, nebo bude s ohledem na typ služby provedena ve zkráceném rozsahu.
3.6. Absence zákazníka
Vzhledem k charakteru poskytovaných služeb je příslušný poskytovatel oprávněn v případě neomluvené absence požadovat při příští návštěvě zákazníka uhrazení poplatku ve výši 50% z ceny dohodnuté služby, na kterou byl zákazník objednán a na kterou se nedostavil. Nedostaví-li se zákazník opakovaně na objednanou službu bez omluvy, vyhrazujeme si právo takového zákazníka vyřadit z databáze zákazníků a na další ošetření jej již neobjednat.
Má-li zákazník dárkový poukaz na konkrétní službu a nedostaví-li se bez omluvy, dárkový poukaz je k tomuto datu považován za vyčerpaný.
3.7. Odmítnutí služby Služba může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na proceduru se zjevnými příznaky infekčních onemocnění (nachlazení, opar, vyrážka, plísňové onemocnění, vši,…)
b) zákazník se dostaví na proceduru v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na proceduru se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na proceduru v nevyhovujícím hygienickém stavu e) zákazník se během objednávání termínu nebo během procedury vyjadřuje nepřístojným způsobem, působí hluk, uráží poskytovatele služeb a nebo obtěžuje svými projevy chování ostatní zákazníky salonu
f) u zákazníka se v minulosti objevila alergická reakce související s použitím materiálů, které se při poskytování vybrané služby běžně používají (např. alergie na adheziva používaná při prodlužování řas). Zákazník je povinen na tuto skutečnost provozovatele služeb s dostatečným předstihem upozornit (při objednání služby) a tato skutečnost nezakládá oprávnění k reklamaci již provedené služby.
3.8. Předčasné ukončení služby
Služba může být předčasně ukončena, pokud:
a) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během služby se u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během služby bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
e) během poskytování služby se u zákazníka objeví alergická reakce na použité materiály.

4. Osobní věci a cennosti

Osobní věci je zákazník povinen si vzít s sebou do místnosti, kde je poskytována služba, za jakékoliv případné ztráty věcí zákazníka před, během i po proceduře a za věci odložené jinde v prostoru studio neručí.

5. Ceník

Veřejně k nahlédnutí ve studiu, na webových stránkách a FB stránce studia.

6. Dárkový poukaz

6.1. Použití dárkového poukazu Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit předem při objednání služby.
6.2. Hodnota dárkového poukazu Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh služby. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu ani poukaz samotný nelze směnit zpět za hotovost.
6.3. Platnost dárkového poukazu Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota nebo neuplynula lhůta jeho použitelnosti. Dárkový poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem. Objednání služby je třeba provést před koncem platnosti dárkového poukazu.

7. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením poskytovatele služby.
Každá klientka při odchodu z procedury (permanentní make-up, tetování, mezoterapie, peercing) dostane poučení, jak o vykonanou proceduru pečovat. U Permanentního make-upu každý klient podepisuje čestné prohlášení k provedené proceduře, kde je obeznámen s kontraindikacemi procedury a s možnými vedlejšími účinky. Čestné prohlášení podepisuje každý klient. U odstraňování tetování či PMU Tattoo removal každý klient podepisuje čestné prohlášení a domů dostane leták s péčí PO proceduře.
Reklamace se podává písemně na adresu studia, či v provozovně, v předem domluvený čas a to odborně posoudí, zda je reklamace oprávněná, či nikoli. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po zákazníkovi.

8. GDPR

Osobní údaje shromažďujeme z titulu oprávněného zájmu. Pokud požadujete Vaše osobní údaje vymazat z naší databáze, prosím informujte nás. Požadavek na výmaz údajů je nezbytné podat písemně.
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2020 a jsou platné do vydání nových všeobecných obchodních podmínek.

TAMARA PERMANENT

Tamara Maldonado

Tamara Maldonado

Permanent make-up artist

Jsem na Facebooku